Věcný audit

Jednalo se o dílčí aktivitu PM 250+, která byla určena k pilotnímu ověřování Metodiky věcného auditu projektu.

Cílem bylo poskytnout projektovým manažerům ve školství efektivní nástroj pro vlastní auditní proces zaměřený na věcnou stránku řízení projektu.

Zájemci si na základě zpracované metodiky auditovali projekt buď mezi sebou navzájem, nebo sami sobě.

Definice věcného auditu projektu

Věcný audit projektu je proces ověřování, do jaké míry byla v průběhu realizace dodržena pravidla a principy projektového řízení při realizaci daného projektu.

Metodika auditu vychází z následujících norem a standardů upravující projektové řízení:

 • Česká technická norma ČSN ISO 10006 ed.2 – Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektu, Český normalizační institut, Praha 2004, s. 48.
 • Národní standard kompetencí projektového řízení, verze 3.1, Brno: VUT v Brně ve spolupráci s SPŘ, o. s., 2010, s. 314, ISBN 978-80-214-4058-6.

Cíl věcného auditu projektu

Audit řízení projektu ověří, zda byla v průběhu projektu dodržena základní pravidla projektového řízení, zda byl projekt veden věcně správně.

Hlavním cílem auditu je přezkoumání a vyhodnocení aktuálního stavu realizace projektu, zjištění míry shody se stanovenými kritérii úspěšnosti projektu a identifikace příležitostí ke zlepšení realizace a řízení projektu.

Specifické cíle auditu:

 • Vyhodnotit kvalitu procesu řízení projektu
 • Vyhodnotit soulad dosažených výstupů projektu s plánovanými výstupy a věcným záměrem projektu
 • Přezkoumat účelnost a kvalitu dokumentace projektu
 • Vyhodnotit efektivitu použitých nástrojů projektového řízení

Přínos věcného auditu 

 • Ověření správnosti a míry aplikace principů projektového řízení
  • Ověření správnosti postupu při realizaci jednotlivých fází projektu
  • Přehledné shrnutí stavu řízení jednotlivých fází projektu
  • Získání přehledu o vykonávaných/nevykonávaných činnostech v jednotli-vých fázích řízení projektu
  • Získání přehledu o vytvářené dokumentaci projektu
  • Identifikace nedostatků při řízení projektu
  • Navržení opatření pro zlepšení
 • Ověření naplnění cíle projektu
  • Celkové zhodnocení, zda byl cíl naplněn
  • Ověření, zda byly výsledky projektu akceptovány, zda byl projekt úspěšný

Realizace auditu

Audit probíhá podle Metodiky věcného auditu projektu, která je zpracována procesním přístupem. Auditovány mohou být jednotlivé fáze projektu, které jsou rozděleny následovně:

 • Vznik projektu
 • Navrhování projektu
 • Plánování projektu
 • Realizace projektu
 • Ukončení projektu (předání, vyhodnocení, uzavření)

Metodika umožňuje provést věcný audit jednotlivých fází projektů i celkové realizace projektu. Je vypracována formou praktického manuálu, který uživatele provede krok za krokem procesem auditu. Součástí jsou evaluační nástroje pro provedení auditu určité fáze realizace projektu, včetně šablony pro závěrečnou auditní zprávu.

Určitým bonusem je sebehodnoticí dotazník behaviorálních dovedností projektového manažera.

Ladislava Hroníková