Lektor nejen v projektu

Úvod

Ve své praxi jsem měla možnost působit v různých projektech nejen jako pozorovatel, ale také jako zpracovatel, administrátor, účastník a v neposlední řadě jako lektor. A právě role lektora ve vzdělávacích projektech mě obohatila o zajímavou zkušenost, o kterou bych se ráda s Vámi podělila. Účastníky seminářů, kde jsem působila jako lektor a s nimiž vám popisuji zkušenosti v tomto článku, byli převážně lidé věku 50+, evidovaní na úřadu práce.

Lektor má v projektu velmi specifické místo. Je to člověk, který musí zvládnout řadu dovedností a technik jednání s lidmi a v neposlední řadě se připravit na různé postoje posluchačů vůči tématu hodiny. Velmi zajímavým jevem, který doprovází výuku, je tzv. „lavicový syndrom“. Dlouho jsem přemýšlela, jak tento jev označit. Mohlo by se zdát, že by byl výstižnější pojem školní, ale není tomu tak. Pokud dospělý jedinec přijde do školy má mnoho možností vystupování, ale až ve chvíli, kdy si sedne do lavice, začne bez ohledu na věk vyrušovat, napovídat, komentovat, klábosit, flirtovat a samozřejmě prosit lektora o ukončení výuky dříve, a to bez nutnosti si takové hodiny nahradit. Jistě si všichni v takové chvíli vzpomenete na film „Marečku podejte mi pero“.

Tento zvláštní úkaz je jedním z nejvíce stresujících prvků všech lektorů. Je velmi těžké se s ním vyrovnat, a je tak nezbytné si doma připravit řadu materiálů. Ačkoliv by bylo přínosné a pro lektora jednodušší obdržet podklady od zpracovatele, popř. vedoucího projektu, ve většině případů neobdržíte žádné výukové materiály, až na harmonogram učebního plánu, včetně počtu hodin, které jsou na dané téma vyčleněny.

Z vlastní zkušenosti Vám však řeknu, že vyučovat například životopis 18 hodin je předimenzováno i pro lidi přes padesát let. Jistě Vás napadne, že se k životopisu druží ještě motivační dopis, pohovor atp., ale i právě zmíněný motivační dopis má vyčleněno 6 hodin, pohovor 18 h a nácvik pohovoru dalších 12 h. Při čtení podobných harmonogramů výuky si říkám, že zpracovatel projektu vůbec nezná cílovou skupinu, pro kterou byl projekt psán, a to bez ohledu na její věkové či vzdělanostní rozložení. V současné době je ve velké oblibě přidávat do všech projektů tzv. komunikační moduly. To jsou moduly, kdy se vás pokusí lektor či jiný odborník seznámit např. s verbální komunikací či neverbální, zvládání stresu anebo také naučit technikám asertivity.

Právě tyto moduly velmi často vyučuji osobně. Jsem přesvědčená o tom, že mají své místo v projektu, a to s ohledem na stresující životní situace jednotlivých účastníků. Vždyť i fakt, že jsou vedení na úřadě práce, je jedním z velmi složitých období v jejich životě. Takže zařazení těchto témat je oprávněné, nicméně doporučuji je zařadit jako první moduly při vyučování. Lidé mají možnost se navzájem blíže seznámit, navázat nová přátelství a kontakty a také prvotní nedůvěra z projektu a strach z nových věcí se do jisté míry u posluchačů zmírní.

Jako každý lektor i já si musím doma dělat velmi podrobnou přípravu. Není nic snadného mluvit 6 hodin. Na komunikačních modulech je nejtěžší přesvědčit posluchače, že věnovat několik hodin tématu stres, není ztrátou jejich času. Téma se dá uchopit několika způsoby, a to buď teoreticky, kdy výuka bude probíhat v teoretické rovině a vy budete popisovat veškeré syndromy stresu, anebo prakticky.

Druhý postup preferuji a vzhledem k několika účastem v různých projektech si dovoluji říci, že účastníkům přijde mnohem zajímavější a zůstává v nich daleko více informací. Jednou z mých velmi oblíbených technik pro zvládání stresu je v podstatě navození stresu pomocí testovací písemky. Prapůvodní technika vychází z technik, s kterými jsem se setkala při studiu vysoké školy, ale postupem času jsem tuto techniku pozměnila a upravila pro své účely. Technika se dá použít asi po 12. hodině vyučované v kolektivu. Je nezbytné, aby vás kolektiv znal a aby váš výklad již některé zásady ze zvládání stresu, komunikace atp. obsahoval.

Podstata metody

Podstatou techniky je rozdání testu, kdy mají jednotliví účastníci za úkol vyplnit test během několika minut a odevzdat jej. Protože se snažím lidi ještě více stresovat, v průběhu techniky zdůrazňuji, že výsledek bude zaznamenán do jejich portfolia a budou jej muset při špatných výsledcích opakovat. Nicméně při rozdávání testu zdůrazním ještě jednu informaci, kterou samozřejmě málo z nich vlivem stresu zaznamená, a to nutnost si nejprve celý test přečíst a až pak vyplňovat. Postupem času jsem tuto techniku spojila ještě s technikou na paměť. Jako představitel „hodné“ lektorky přečtu odpovědi v jednotlivých otázkách, ale to jen za předpokladu, že si odpovědi lidé nezaznamenají.

Jedná se o test se všeobecným rozhledem, popravdě řečeno, nějaký vzorový test z vysoké školy, kdy v předposlední otázce je napsáno, aby žádnou otázku kromě poslední nevyplňovali a odevzdali test lektorovi. Technika je zaměřená na různé vlivy působící na vnímání a selekci jednotlivých informací. Za několikaletou praxi jako lektor se mi ještě nestalo, že by nějaký účastník test nezačal vyplňovat a nejdříve si jej přečetl. Vlivem stresu z toho, že zapomenou správné odpovědi, které jsem jim na začátku přečetla, se nezabývají čtením, nýbrž právě vyplňováním.

Tato technika však neslouží jen k ukázce toho, jak se stres projevuje, jak jej vnímáme, ale také slouží k tomu, aby účastníci pochopili, jak jim pracuje mozek v stresových situacích. Budete se divit, mnoho z nich má víc jak 80 % správných odpovědí, a to bez ohledu na to, že je otázek 35 a ve většině případů nikdy předtím odpověď a ani otázku neznali. Je nezbytné tuto techniku dále s lidmi rozebrat, zeptat se na jejich pocity a ukázat jim na ní zejména pozitivní stránky jejich chování. A v neposlední řadě říci, že se jedná o vzorový přijímací test na vysokou školu. Veškeré nové informace, které účastníkům poskytnete, je nejen překvapí, ale dokážou jim při dobře formulovaných slovech zvýšit sebevědomí a motivovat jedince ke změnám ve svém životě.

Člověk, který si nevěří, nebude zkoušet nové věci, nepokusí se změnit současnou životní situaci. Pokud nejste odborníci, nepoužívejte tuto techniku jen tak pro zpestření, nepřinesla by Vám takové výsledky, jaké byste si přáli.

Ladislava Hroníková