Vláda schválila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020

Členové vlády na schůzi 12. listopadu 2014 podpořili Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020.

Návrh ministra školství Marcela Chládka reaguje jednak na neustálý vývoj digitálních technologií, a počítá také s postupným zapojením moderních technologií v rámci vyučování do výuky všech předmětů. 

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 je součástí Komplexního strategického záměru Digitální vzdělávání - Touch your Future, který byl vytvořen na základě vládního materiálu Digitální Česko. Cílem strategie je zapojení moderních technologií do vyučování tak, aby prostupovaly celým procesem výuky na základních školách, nikoli jen v určitých předmětech.  Plné zapojení moderních technologií do výuky všech předmětů by tak mělo být nezbytné v rámci posunu vzdělávacího systému od memorování faktů k důrazu na čtenářskou gramotnost, komunikační dovednosti a logické myšlení. „Klíčovým prvkem a nositelem změny ale musí být učitel. Pedagog má být moderně vzdělán a umět reagovat na požadavky doby, protože děti překotnému vývoji stačí, učitelé někdy ne,“ řekl k materiálu ministr školství Marcel Chládek.

Smyslem strategie je proto podpořit rozvoj kompetencí žáků v oblasti práce s informacemi a s digitálními technologiemi, a také rozvoj informatického myšlení žáků tak, aby měli možnost uplatnění v informační společnosti v průběhu celého života. Nevyhnutelná je také podpora ředitelů a učitelů ve školách, přičemž je potřeba postupně propojovat školní vzdělávání s učením se mimo školu. 

Cílem Strategie digitálního vzdělávání je sedm hlavních oblastí:

1. Zajistit nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům.

2. Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení žáků.

3. Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení učitelů.

4. Zajistit budování a obnovu vzdělávací infrastruktury.

5. Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich výsledků.

6. Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace digitálních technologií do výuky a do života školy.

7. Zvýšit porozumění cílům a procesům integrace technologií do vzdělávání.