Inspirace z domova

Uplatnění prvků projektového řízení v denní praxi školy

Otevřeně autor uvádí klady a zápory projektového řízení školy, mezi které řadí zejména efektivitu práce, posílení manažerských schopností dalších pracovníků školy a prostor pro dynamický rozvoj školy jako organizace – co se kladů týče a nelehkou problematiku motivace týmu, potenciální riziko nenaplnění představ vedení školy o výsledku projektu a finanční náročnost – pokud jde o jeho zápory.

Celý článek včetně tabulek naleznete v příloze ve formátu pdf.

Projekty ESF – příležitost rozvoje školy

Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově slaví v letošním roce 20. výročí svého založení – první studenti do školy nastoupili v září 1992. Jsme školou církevní, jejím zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké. Škola sdružuje vedle jednotřídního osmiletého gymnázia (240 studentů) a mateřské školy (25 dětí) také školní klub, středisko volného času mládeže a centrum celoživotního učení,  při škole pracuje informační centrum mládeže. Cílem školy je poskytovat kvalitní vzdělávání, tj. pomáhat našim žákům objevovat, kdo je člověk, pomáhat nacházet vlastní životní poslání a vybavit je znalostmi, dovednostmi, postoji a hodnotami, které budou pro naplnění svého poslání potřebovat tak, aby mohli prožít smysluplný a tedy šťastný život v technickém, globalizovaném světě.

Od vyhlášení prvního programovacího období evropských strukturálních fondů jsme vnímali projekty Evropského sociálního fondu jako jedinečnou příležitost rozvoje vzdělávacího programu školy.  V letech 2005 – 2012 jsme  realizovali čtyři projekty, v dalších projektech jsme byli zapojeni jako partner. Celkem škola získala prostřednictvím projektů ESF částku přesahující 13 miliónů Kč.  Projekty proměnily vzdělávací program školy, zvýšily poptávku rodičů po škole a výstupy projektů jsou využívány i jinými školami Olomouckého kraje i celé České republiky.

První projekt jsme řešili v letech 2005 -2007 v rámci OP RLZ, prioritní osa 3.1. a nesl název „Doopravdy“. Jednou z klíčových aktivit projektu bylo zpracování a realizace systému pobytových a docházkových kurzů zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí žáků, především kompetence intrapersonální a interpersonální. Vycházeli jsme ze zkušenosti, že pokud chceme klíčové kompetence žáků v souvislosti s kurikulární reformou a posláním školy cíleně a systematicky rozvíjet, pak je pro ně třeba vytvořit vzdělávací prostor a systematický program. Nelze spoléhat na to, že v každé vyučovací hodině na žáky pedagogicky působíme. Navíc v žádném z předmětů se nezabýváme těmi nejdůležitějším existenciálním otázkami – kdo jsem, jaký je smysl mého života, jak mám žít. A přitom právě tyto otázky a odpovědi na ně jsou u starších žáků základem motivace k učení a orientace v životě. Protože nám nejde o předávání ideologie, ale naopak chceme otvírat mladé lidi vlastnímu hledání otázek a odpovědí, jsou kurzy vedeny metodou komentované zážitkové pedagogiky. Již názvy kurzů vypovídají o jejich náplni: „Kdo jsem“ „Líbí se mně“, Láska a zamilovanost“, „Žádný člověk není ostrov“ a další. Výstupem projektu jsou nejen samotné kurzy, ale i sada metodických listů – návodů pro jejich realizaci. Součástí řešení projektu bylo i proškolení pedagogů z různých škol v rámci celé ČR.

V letech 2006 – 2008 jsme řešili projekt s názvem „Štěstí začíná uvnitř“. V průběhu projektu jsme vytvořili nový vzdělávací předmět „Strategie osobnostního rozvoje“, napsali a vydali pro tento předmět učebnici a metodiku. Projekt vycházel ze zkušenosti, že intrapersonální i interpersonální kompetence nelze založit pouze na zážitkové pedagogice, ale je třeba srozumitelně předat žákům i poznatky moderní psychologie, antropologie, sociologie a dalších věd o člověku a společnosti. Součástí projektu bylo opět proškolení pedagogů z dalších škol.

V letech 2009 – 2011 jsme v rámci OP VK, prioritní osa 7.1.3, zpracovali projekt s názvem „Akademie rozvoje klíčových kompetencí pedagogů“. K projektu nás vedla skutečnost, že pokud jako učitelé máme rozvíjet klíčové kompetence žáků, tak především jimi musíme sami disponovat – dát můžeme jen to, co máme. V rámci projektu pedagogičtí pracovníci naší školy absolvovali dvakrát ročně třídenní pobytové semináře s profesionálním koučem, lektorský tým pro osobnostní rozvoj prošel speciálním výcvikem a byly zpracovány výukové materiály pro pedagogické pracovníky.

V červnu letošního roku jsme dokončili zatím poslední projekt financovaný ESF s názvem „Centrum podpory etické výchovy v Olomouckém kraji“ (OP VK, prioritní osa 1.1.). Protože od školního roku 2000/01 na gymnáziu úspěšně vyučujeme předmět etická výchova, bylo cílem projektu pomoci ostatním školám v Olomouckém kraji zavést předmět Etická výchova do jejich školních vzdělávacích programů. V rámci projektu prošlo výukou etické výchovy více jak 500 žáků různých škol, téměř 30 pedagogů Olomouckého kraje absolvovalo 250 hodinový kurz etické výchovy a rozšířilo si pedagogickou způsobilost o další předmět. V rámci projektu byla vypracována sada 230 pracovních listů pro výuku etické výchovy spolu s metodikou pro pedagogy. 

Projekty jsou jednoznačně příležitostí rozvoje školy, kladou však na jejich pracovníky značné nároky. Mohou se stát dokonce i ohrožením školy a to v oblasti lidských i finančních zdrojů, či kvality výuky.

Protože školy jsou dlouhodobě podfinancovány, zaměstnávají často méně pracovníků, než by na splnění všech zadaných úkolů potřebovaly. Pokud školy na některé své úkoly či projekty nerezignují, pak jakákoli další činnost ohrožuje aktivní pedagogy přetížením a to zvlášť tehdy, pokud škola chce projekt řešit pouze vlastními silami. Osvědčilo se nám mít v týmu jako interního či externího pracovníka projektového manažera, který na základě záměrů pedagogů projekt sepíše a koordinuje či řídí. Další klíčovou osobou je ekonomický manažer projektu. V naprosté většině případů kontrolní instituce přichází prověřit ne věcnou stránku projektu, ale oprávněnost užití finančních prostředků.  Pokud projekt nemá školu finančně ohrozit (vratka řádu několika set tisíc Kč nemusí být pro školu snadná), musí být ekonomická stránka projektu v naprostém pořádku. Optimální situace samozřejmě je, pokud škola zaměstnává ekonoma, který je ochoten a schopen projekt finančně řídit. Ne vždy tomu tak však je.

I když škola splňuje uvedené předpoklady, klíčovými osobami úspěšného projektu jsou pedagogové. Na nich zpravidla leží tíha naplnění projektového záměru. Škola je vzdělávací instituce, a proto by nikdy neměla nastat situace, že projekt je z důvodu časové tísně řešen na úkor kvality ostatní výuky. Pokud tomu tak je, snižuje se motivace žáků k učení a  k plnění dalších povinností, snižuje se pracovní nasazení celého pedagogického sboru a je ohrožena image školy.

Projekty znamenají také finanční riziko školy a to nejen případnou vratkou neoprávněně užitých finančních prostředků. Komplikací je jednak 10% zadržení finančních prostředků až do uzavření projektu a odsouhlasení závěrečné monitorovací zprávy (přitom samozřejmě všechny projektové prostředky jsou vyčerpány). Daleko výraznější ohrožení finanční stability školy vyplývá ze zpoždění plateb od řídící agentury. Není výjimkou, že řídící agentura má půlroční zpoždění plateb, ale škola musí své finanční závazky plnit včas. Pokud škola nemá velkorysého zřizovatele, který jí formou bezúplatné půjčky dočasně poskytne chybějící prostředky, škola si musí vzít bankovní úvěr. Úroky z bankovního úvěru ve výši statisíce Kč však nejsou malé a samozřejmě nejsou uznatelnými náklady projektu a ani je nelze hradit ze státní dotace poskytnuté na provoz školy.

Přes všechna tato a další úskalí jsou projekty ESF jedinečnou příležitostí pro to, jak nejen školu vybavit technicky, ale především zvýšit kvalitu poskytovaného vzdělávání.

Lektor nejen v projektu

Ve své praxi jsem měla možnost působit v různých projektech nejen jako pozorovatel, ale také jako zpracovatel, administrátor, účastník a v neposlední řadě jako lektor. A právě role lektora ve vzdělávacích projektech mě obohatila o zajímavou zkušenost, o kterou bych se ráda s Vámi podělila. Účastníky seminářů, kde jsem působila jako lektor a s nimiž vám popisuji zkušenosti v tomto článku, byli převážně lidé věku 50+, evidovaní na úřadu práce.

 

Lektor má v projektu velmi specifické místo. Je to člověk, který musí zvládnout řadu dovedností a technik jednání s lidmi a v neposlední řadě se připravit na různé postoje posluchačů vůči tématu hodiny. Velmi zajímavým jevem, který doprovází výuku, je tzv. „lavicový syndrom“. Dlouho jsem přemýšlela, jak tento jev označit. Mohlo by se zdát, že by byl výstižnější pojem školní, ale není tomu tak. Pokud dospělý jedinec přijde do školy má mnoho možností vystupování, ale až ve chvíli, kdy si sedne do lavice, začne bez ohledu na věk vyrušovat, napovídat, komentovat, klábosit, flirtovat a samozřejmě prosit lektora o ukončení výuky dříve, a to bez nutnosti si takové hodiny nahradit. Jistě si všichni v takové chvíli vzpomenete na film „Marečku podejte mi pero“.

 

Tento zvláštní úkaz je jedním z nejvíce stresujících prvků všech lektorů. Je velmi těžké se s ním vyrovnat, a je tak nezbytné si doma připravit řadu materiálů. Ačkoliv by bylo přínosné a pro lektora jednodušší obdržet podklady od zpracovatele, popř. vedoucího projektu, ve většině případů neobdržíte žádné výukové materiály, až na harmonogram učebního plánu, včetně počtu hodin, které jsou na dané téma vyčleněny.

 

Z vlastní zkušenosti Vám však řeknu, že vyučovat například životopis 18 hodin je předimenzováno i pro lidi přes padesát let. Jistě Vás napadne, že se k životopisu druží ještě motivační dopis, pohovor atp., ale i právě zmíněný motivační dopis má vyčleněno 6 hodin, pohovor 18 h a nácvik pohovoru dalších 12 h. Při čtení podobných harmonogramů výuky si říkám, že zpracovatel projektu vůbec nezná cílovou skupinu, pro kterou byl projekt psán, a to bez ohledu na její věkové či vzdělanostní rozložení. V současné době je ve velké oblibě přidávat do všech projektů tzv. komunikační moduly. To jsou moduly, kdy se vás pokusí lektor či jiný odborník seznámit např. s verbální komunikací či neverbální, zvládání stresu anebo také naučit technikám asertivity.

 

Právě tyto moduly velmi často vyučuji osobně. Jsem přesvědčená o tom, že mají své místo v projektu, a to s ohledem na stresující životní situace jednotlivých účastníků. Vždyť i fakt, že jsou vedení na úřadě práce, je jedním z velmi složitých období v jejich životě. Takže zařazení těchto témat je oprávněné, nicméně doporučuji je zařadit jako první moduly při vyučování. Lidé mají možnost se navzájem blíže seznámit, navázat nová přátelství a kontakty a také prvotní nedůvěra z projektu a strach z nových věcí se do jisté míry u posluchačů zmírní.

 

Jako každý lektor i já si musím doma dělat velmi podrobnou přípravu. Není nic snadného mluvit 6 hodin. Na komunikačních modulech je nejtěžší přesvědčit posluchače, že věnovat několik hodin tématu stres, není ztrátou jejich času. Téma se dá uchopit několika způsoby, a to buď teoreticky, kdy výuka bude probíhat v teoretické rovině a vy budete popisovat veškeré syndromy stresu, anebo prakticky.

 

Druhý postup preferuji a vzhledem k několika účastem v různých projektech si dovoluji říci, že účastníkům přijde mnohem zajímavější a zůstává v nich daleko více informací. Jednou z mých velmi oblíbených technik pro zvládání stresu je v podstatě navození stresu pomocí testovací písemky. Prapůvodní technika vychází z technik, s kterými jsem se setkala při studiu vysoké školy, ale postupem času jsem tuto techniku pozměnila a upravila pro své účely. Technika se dá použít asi po 12. hodině vyučované v kolektivu. Je nezbytné, aby vás kolektiv znal a aby váš výklad již některé zásady ze zvládání stresu, komunikace atp. obsahoval.

 

Podstatou techniky je rozdání testu, kdy mají jednotliví účastníci za úkol vyplnit test během několika minut a odevzdat jej. Protože se snažím lidi ještě více stresovat, v průběhu techniky zdůrazňuji, že výsledek bude zaznamenán do jejich portfolia a budou jej muset při špatných výsledcích opakovat. Nicméně při rozdávání testu zdůrazním ještě jednu informaci, kterou samozřejmě málo z nich vlivem stresu zaznamená, a to nutnost si nejprve celý test přečíst a až pak vyplňovat. Postupem času jsem tuto techniku spojila ještě s technikou na paměť. Jako představitel „hodné“ lektorky přečtu odpovědi v jednotlivých otázkách, ale to jen za předpokladu, že si odpovědi lidé nezaznamenají.

 

Jedná se o test se všeobecným rozhledem, popravdě řečeno, nějaký vzorový test z vysoké školy, kdy v předposlední otázce je napsáno, aby žádnou otázku kromě poslední nevyplňovali a odevzdali test lektorovi. Technika je zaměřená na různé vlivy působící na vnímání a selekci jednotlivých informací. Za několikaletou praxi jako lektor se mi ještě nestalo, že by nějaký účastník test nezačal vyplňovat a nejdříve si jej přečetl. Vlivem stresu z toho, že zapomenou správné odpovědi, které jsem jim na začátku přečetla, se nezabývají čtením, nýbrž právě vyplňováním.

 

Tato technika však neslouží jen k ukázce toho, jak se stres projevuje, jak jej vnímáme, ale také slouží k tomu, aby účastníci pochopili, jak jim pracuje mozek v stresových situacích. Budete se divit, mnoho z nich má víc jak 80 % správných odpovědí, a to bez ohledu na to, že je otázek 35 a ve většině případů nikdy předtím odpověď a ani otázku neznali. Je nezbytné tuto techniku dále s lidmi rozebrat, zeptat se na jejich pocity a ukázat jim na ní zejména pozitivní stránky jejich chování. A v neposlední řadě říci, že se jedná o vzorový přijímací test na vysokou školu. Veškeré nové informace, které účastníkům poskytnete, je nejen překvapí, ale dokážou jim při dobře formulovaných slovech zvýšit sebevědomí a motivovat jedince ke změnám ve svém životě.

 

Člověk, který si nevěří, nebude zkoušet nové věci, nepokusí se změnit současnou životní situaci. Pokud nejste odborníci, nepoužívejte tuto techniku jen tak pro zpestření, nepřinesla by Vám takové výsledky, jaké byste si přáli.

 

Regionální informační servis - Mapový server - 4. část

Regionální informační servis - Mapový server

4. část

Mapový server (www.risy.cz) je propojen s databázemí Regionálního informačního servisu Centra pro regionální rozvoj ČR s tím, že tato data zobrazuje na volitelných mapových podkladech (volba měřítka, způsobu zobrazení, ale je možná i volba map historických). V následujících řádcích jsou popsány tématické oblasti mapového serveru a příklady možného využití při přípravě projektů.

 

Mapový server obsahuje: 

 • Obecnou mapu, je to nejen standardní mapa, ortofotomapy či letecké snímkování, ale možné volit i historickou mapu vojenského mapování z r. 1720. Využití je možné pro doložení rozvojových trendů obce a území.
 • Administrativní členění až na katastrální území obcí. Administrativní členění je vždy dobré mít při realizaci projektu dobře zvládnuté, při schvalování finanční podpory je na území, které bude podporováno brán velký zřetel. Katastrání území jsou důležitá zejména při liniových projektech typu naučná stezka a samozřejmě je nutné tyto informace využít u všech souvisejících popisných textů. Neazpomínat na příslušnost k příslušné obci při hledání partnerů projektu. Mimořádnost spočívá v zobrazení admiinistrativního členění okolních států které je jinak těžko dostupné.
 • Členské obce jednotlivých Euroregionů, tedy sdružení obcí, jejichž prioritou je přeshraniční spolupráce. Samozřejmě jsou jen na území okolo hranic, ve vnitrozemí nevznikly. Euroregiony jsou významným zdrojem možné podpory financování projektů, jsou zprávci tzv. FMP (Fondu malých projektů) operačního programu Cíle 3, kde jsou celkem jednoduché podmínky pro podání žádosti a oblasti podpory cílené na vzdělávání dětí a na přeshraniční výměnné programy. Jenže specifikum tohoto programu je, že musí mít partnera na opačné straně hranice a to na území příslušného Euroregionu v příhraničí. Mapový server potřebné příhraničí včetně administrativního členění dobře ukazuje.
 • Mikroregiony, tedy dobrovolné svazky obcí které vznikly pro potřebu realizace společného projektu nebo společného postupu při rozvoji svého území. Mikroregiony mohou mít i více než 60 členských obcí plus další fyzické a právnické osoby. Není neobvyklé, že obec je členem více než jednoho mikroregionu, obvykle to bývá tak asi 4 – 8 různých překrývajících se mikroregionů. Je potom na volbě který mikroregion si při přípravě projektu zvolíte (je to veolmi vhodný partner a podpora) podle zaměření jeho činnosti.
 • MAS (Místní akční skupiny) jsou sdružení právnických a fyzických osob, která čerpají podporu pro rozvoj projektů svého území z prostředků LEADER – Státní zemědělský intervenční fond Ministerstva zemědělství ČR. Na rozdíl od mikroregionů, obec či jiný subjet může být členem jen jedné MAS.
 • Projekty EU – shrnutí informací z dostupných databází realizovaných projektů EU pro území ČR z různých zdrojů, od historického programu Phare přes operační programy různých ministerstev až po rozvojové programy Cíle 3 a Interreg, které Centrum pro regionální rozvoj spravuje a administruje jako platební jednotka. Tato databáze umí vyhledat po kliknutí na zvolené místo všechny projekty jejichž územní dopad se týkal vybraného území. Je to vynikající pomůcka pro volbu tématu zaměření připravovaného projektu, protože je možné zde zjistit na jaké předchozí EU podporované aktivity bude projekt navazovat. To se vždy dobře hodnotí. Také proto je uvedena poměrně pdoorobná specifikace těchto realizovaných projektů aby ji bylo možno citovat a použít.
 • Ekonomické subjekty – propojení s rejstříkem ekonomických subjektů do mapy, možnost výběru a třídění s použitím vyhledávače. Na rozdíl od komerčních databází typu Albertina je zde možné kliknutím do mapy zvolit místo (sídlo) ekonomického subjektu a k němu najít všechny zde sídlící.
 • Weby obcí a měst – přímé propojení z mapy na příslušné WWW samosprávy. To je velmi unikátní funkce,  zejména s ohledem na existující propletenec oficielních a komerčních WWW, kde v řadě případů není jisté, zda se jedná o oficielní stránky obce. Při prohlížení mapy je možné pouhým kliknutím na piktogram WWW zobrazit oficielní stránky této obce či města. Data jsou získávána přímým terénním šetřením, je tedy možno se na jejich zdroj spolehnout.
 • Příroda – velkoplošná i moloplošná chráněná území a mapové zpracování využití krajiny. Tato databáze je naprosto unikátní svým komplexním obsahem, zobrazuje prakticky všechny důležitá omezení z titulu chráněho území. Tato omezení jsou pro přípravu projektu velmi důležitá jako potenciální rizika relaizace a omezení. Možné využití ale spočívá a ve využití při přípravě popisných textů projektu typu „Informační tabule“ na zastávce cyklostezky či naučné stezky apod.
 • Turistika – Informační centra (prolink na jejich WWW) a turistické území a oblasti a jak jsou definovány v oficielních a schválených koncepcích turistického rozvoje
 • Rozvojové plochy v klasifikaci podle Územního plánu obcí, tedy plochy určené pro bydlení, podnikání kulturu a ostatní. Z praxe vyplývá, že při přípravě projektu je „nahlédnutí“ do územního plánu až to poslední co proejktový manžer někdy udělá pro svůj projekt a je to velká chyba. Navíc tyto informace dostupné jen těžko a v nepoužitelné podobě. Proto tyto zdroje na mapovém serveru CRR ČR je možno považovat za naprosto unikátní.

 

Mapový server vznikal postupně a jeho obsah byl podrobněji specifikovna postupně podle zkušeností s přípravou projektů upravován do současné podoby. Jeho provoz je financován MMR ČR, tedy jeho další existence je do jisté míry stabilní, zejména ve smyslu průběžné aktualizace zde prezentovaných dat.

 

 

 

 

Příloha: 

Regionální informační servis - Databáze regionálních informací - 3. část

Regionální informační servis - Databáze regionálních informací

3. část

Databáze regionálních informací je členěna na území jednotlivých krajů, přičemž o každém kraji jsou publikovány jednotné informace v těchto oblastech.

 

Kraje ČR - zde jsou uvedeny nejzákladnější informace o poloze, přírodních podmínkách, průmyslu, zemědělství, cestovním ruchu, turistických regionech a oblastech jednotlivých krajů.

 

Euroregiony - na stránkách RIS i v mapovém serveru CRR ČR jsou jednou ročně aktualizovány kontakty a členské obce na české straně i v přeshraničí.

 

Mikroregiony (účelová seskupení obcí) - databáze těchto sdružení v kraji je dynamicky zobrazována v mapě v projektu mapového serveru CRR ČR. Mikroregiony včetně kontaktů, odkazů a změn v členských obcích jsou pravidelně jednou ročně aktualizovány.

 

Informační centra - seznam informačních center v kraji, jejich kontakty, otvírací doba, jazyková vybavenost a případná vedlejší hospodářská činnost je aktualizován pravidelně jednou ročně. Zobrazení infocenter v celé České republice najdete v mapovém serveru CRR ČR.

 

Hotely a ubytovací zařízení - databáze hotelů a ubytovacích zařízení je v kraji řazena abecedně podle obcí. Data jsou aktualizována jednou týdně a za správnost dat odpovídá firma www.travelguide.cz.

 

Neziskové organizace (NNO) jsou svou povahou soukromé organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, církevní organizace aj.), které mohou založit sami občané ze svého svobodného rozhodnutí. Základním impulsem pro založení neziskové organizace je snaha řešit konkrétní problémy nebo jim předcházet, a to bez ohledu na ziskovost činnosti. Na rozdíl od soukromých komerčních firem totiž není hlavním měřítkem finanční zisk, ale schopnost naplňovat poslání organizace. Databáze je aktualizována jednou ročně jako celek. Aktualizace na požádání ze strany samotných NNO jsou prováděny průběžně.

 

Ekonomické subjekty - seznam firem - firmy na tomto serveru byly filtrovány z pohledu právní formy a počtu zaměstnanců v kombinaci s územním členěním dle okresů.Zdrojem databáze ekonomických subjektů je Registr ekonomických subjektů (RES) přebíraný z Českého statistického úřadu (www.czso.cz), kombinovaný s databází firmy Creditinfo Czech Republic (www.cicr.cz). Aktualizace probíhá čtvrtletně.

 

Brownfields - databáze obsahuje seznam lokalit, jejichž převážná část je v majetku obcí. Jsou zde obsaženy brownfields, počínaje jednotlivými budovami a konče velkými bývalými vojenskými a zemědělskými areály. Po rozkliknutí vybraného brownfield najdete stručný popis, mapu, kde se nachází, event. fotografie.

 

Průmyslové zóny - databáze zahrnuje základní informace o významných průmyslových zónách v ČR, které jsou sledovány v rámci územních plánů velkých územních celků (ÚP VÚC) nebo relevantních územně plánovacích podkladů (ÚPP), pořizovaných krajskými úřady.

 

Rozvojové plochy - databáze poskytuje informace o rozvojových plochách nadmístního regionálního nebo republikového významu. Plochy jsou zobrazeny v mapovém serveru CRR ČR.

 

Jak je patrné, prezentovaná data jsou s ohledem na jejich zaměření naprosto unikátní. Kdo se někdy snažil získat podklady pro svůj projekt v oblasti zde uvedené, určitě bude souhlasit, že tato data jsou těžko k získání za omezené území. O to větší význam mají tím, že jsou zde uvedena vždy za celý kraj.

Takový „záběr“ publikovaných dat není náhodný, autoři před zahájením prací na tomto projektu velmi bedlivě zmapovali praktické potřeby a požadavky potřebné pro přípravu projektů a výsledkem je tato unikátní databáze, která je navíc zdarma díky podpoře MMR ČR.

 

Data jsou průběžně aktualizována v půlročních intervalech z dostupných databází, ale i ze zdrojů získaných konkrétním šetřením a průzkumem.

Určitě není bez zajímavosti, že pro aktualizaci databází se podařilo spojit síly zpracovatelů v jednotlivých krajích, uživatel má tak určitou záruku, že data zde publikovaná jsou zpracována odborníky přímo z příslušného kraje, kteří jsou v tomto území uznávanými odborníky a jejich zdroje jsou na vysoké úrovni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 

Regionální informační servis - úvod

1. část

 

Regionální ifnormační servis provozuje na http://www.risy.cz/ Centrum pro regionální rozvoj ČR, které je příspěvkovou organizací MMR ČR.

Není projekt, který by nemusel zdůvodnit svoji oprávněnost. Praxe potvrzuje, že nejlepším argumentem pro získání podpory na realizaci projektu je prokázání jeho potřebnosti na základě identifikovatelného trendu vývoje, nejlépe negativního.

 

Nejlépe je, když žadatel o podporu svého projektu ukáže negativní trend vývoje a následně zdůvodní záměr svého projektu, kterým tento trend zvrátí.

Pro podobné potřeby projektových manažerů vznikl portál RISY (www.risy.cz). Čtenář by si mohl při zběžné prohlídce pomyslet, že je to jeden z dalších duplikátů dat, původně zpracovaných Českým statistickým úřadem. Ale opak je pravdou. Samozřejmě jsou zde data ČSÚ použita, ale na rozdíl od ostatních informačních zdrojů s podobnou problematikou, je zde několik pro uživatele důležitých aspektů:

 • Data jsou publikována tak, aby zobrazovala vývojové trendy, tedy delší časové období. To je u projektů důležité, vždy musíme zdůvodnit vývojový trend, který chceme projektem změnit (nejčastěji k lepšímu).
 • Data jsou zpracována a členěna po krajích, každý kraj je zpracován jednotným přehledným způsobem.
 • Data jsou průběžně aktualizována z prostředků MMR ČR, aktualizace je prováděna terénním šetřením tam kde to jde, aktualizace je čtvrtletní.
 • Data jsou tu k prezentování navržena týmem s dlouholetou praxí v přípravě projektů, data jsou tedy zpracována ve formě snadno použitelé pro přípravu projektů. Prezentovány jsou i data těžko dostupná (rozvojové plochy ÚPD, území chráněných krajinných oblastí různých druhů, maloplošných i velkoplošných, staré průmyslové zóny apod.), ale o to více potřebná.

 

Praktické příklady a upozornění na zajímavosti zde uvedených informačních zdrojů budou předmětem našeho seriálu článků. Postupně si ukážeme:

 1. Databázi vyhlášených dotačních titulů,
 2. Databázi regionálních informací
 3. Mapový server
 4. Profesionálně zpracované přehledové mapy v geografickém informačním systému

 

 

 

Cílem je představit zde publikované informační zdroje jako náměty pro Vaše rozvojové projekty.

 

Celkem jde o 13 krajských samostatných regionálních informačních servisů (mimo Prahu) v jednotné struktuře dat, 2 turistické weby RIS Šumava (v české a německé verzi) a RIS Beskydy (v české a polské verzi) a soustavu Vyhledávačů z dostupných databází RIS.

 

Z kombinací dat obou systémů vytváří CRR ČR unikátní mapové kompozice o čerpání peněz z programů EU, propagační postery a jiné materiály. Tyto si může zájemce jednoduše stáhnout do svého počítače.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 

Regionální informační servis - Mapy ke stažení - Závěr

Regionální informační servis – Mapy ke stažení

5. část

Jedním z významných výstupů Regionálního informačního servisu (www.risy.cz) jsou mimořádné kvalitně zpracované mapové výstupy související s projektovým magementem a přípravou projektů. V následujících řádcích jsou popsány tématické mapy a výstupy jako příklady podkladů možného využití při přípravě projektů. Profesionálně zpracovaných map je neuvěřitelný počet okolo 100. Pro naši „krátkou exkurzi“ do prostředí těchto vynikajících dat si vybereme jen některé, ty s velkým vypovídajícím potenciálem:

 

 • Turistické regiony – jsou pro rozvoj a hlavně podporu turisticky zaměřených projektů klíčovou informací. Důležité je to hlavně pro zpracování rpůzných statistických přehledů a turisticky využitelných cílech, různé počty návštěvnosti, přenocování turistů apod. Ovšem problém při zpracování těchto přehledových informací je v tom, že hranice turistických regionů vůbec neodpovídají hranicím nějakých standardních administrativních celků (okres, obec). Proto znalost hranic a území turistických regionů je velmi důležité, příslušné statistiky si musí projektový manažer zpracovat sám podle této mapy.

 

 

 • Územní působnost členských obcí Euroregionů . Euroregiony jsou významným zdrojem podpory rozvojových projektů díky tomu, že administrují Fond malých projektů operačního programu Cíl 3. Ale podmínkou pro možné čerpání z tohoto programu je realizace projektu na území Euroregionu a to jak na území v ČR, tak na území přes hranice, kde je nutné mít partnera, který bude realizovat „zrcadlové“ aktivity projektu. Z obrázku je dobře patrné, že území Euroregionu, které je tvořeno územím členských obcí vůbec není souvislé, území je roztříštěné tak, jak některé obce jsou členy a jiné naopak členy nejsou. Proto je nutné mít přehled, do kterého Euroregionu chceme dát žádost o realizaci svého projektu a kde končí území v zahraničí, kde je možné ještě hledat vhodného partnera svého projektu.

 

 

 

 • Prostorová interpolace finančního dopadu projektů z programů realizovaných v letech 1994 - 2006

Tato mapa je až neuvěřitelně neznámá a snad právě proto je poměrně častým tématem diplomových prací studentů její vytvoření. Přesto je volně k dispozici a je zpracována velmi kvalitně s velkou vypovídající hodnotou.

I projektovým manažerům mohou zde uvedená data pomoci při prosazování a přípravě jejich projektů. Z mapy se totiž dá velmi snadnou zjistit kolik dotačních prostředků bylo profinancováno pro jednotlivé obce. Z této informace lze potom získat základní přehled jaké typy projektů a v jaké výši byly v okolí realizovány, kam šlo nejvíc prostředků a kam zase žádné prostředky nešly. V tabulce nejsou tyto rozdíly až zase tak patrné, nemají takovou vypovídající hodnotu.

 

 • Průběh čerpání SF 2007-2013 - objem financí

Závěrem našeho miniseriálu ještě drobný výhled do budoucna pro všechny projektové manažery co začínají a nebo budou začínat projekt. Níže je přehledová mapka průběhu čerpání strukturálních fondů v tomto programovém období, které bude končit rokem 2013. V této souvislosti upozorňuji, že toto programové období sice končí rokem 2013, ale projekty zahájené v roce 2013 budou průběžně dobíhat ještě dva roky až do roku 2015.

Mnohem důležitější informace vyplývající z mapičky je, že příští programové období bude zahájeno rokem 2014, ale stejným způsobem jako to, které začalo roku 2007. Tedy bude zahájeno tím, že se budou pozvolna zveřejňovat výzvy k podávání žádostí, to spíš až tak ke konci roku, ale především první platby budou až roku následujícího, tedy roku 2015! Podobně jako tomu bylo roku 2008.

Příloha: 

Regionální informační servis - Databáze vyhlášených dotačních titulů - 2. část

Regionální informační servis - Databáze vyhlášených dotačních titulů

 

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlášených a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).

 

Pramen: http://www.risy.cz/cs/dotace

 

Databáze programů je doplňována průběžně a to pravidelně každý týden (vždy v pondělí). Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

V této souvisosti je důležitá terminologie, co je myšleno pod pojmem dotační titul. Jedná se o zvěřejněnou, vyhlášenou výzvu k podání žádosti o finanční podporu. Protože v rámci vyhlášené výzvy se může jednat i o několik dílčích oblastí podpory, každá priorita, zaměření nebo oblast podpory apod. (v každém programu to může mít jiné pojmenování), je uvedena samostatně.

Dotační tituly jsou zvěřejňovány podle vybraných kategorií, které byly zvoleny s ohledem na praktické využití. Jsou to především tzv. tématické oblasti:

Životní prostředí, Infrastruktura, Lidské zdroje, Inovace, Cestovní ruch, Vzdělávání, Energetika, MSP, Průmysl, Zemědělství, Nestátní neziskové organizace, Sociální problematika, Přeshraniční spolupráce a Kultura.

Samozřejmě, život není jednoduchý a praxe bývá jiná a nelze ji dost dobře škatulkovat. Proto pokud není tématická oblast jendoznačně definovatelná, je uvedena ve více kategoriích. Dobrým příkladem je třeba výzva OPVK - Prioritní osa 1, oblast podpory 1.2, kde v rámci této oblasti podpory budou podporovány projekty, jejichž aktivity se soustředí převážně na děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. To je potom oblast vzdělávání a oblast sociální.

 

 

Obrázek ukazuje menu pro vyhledávání vhodných dotačních titulů. Je možno zadat hledanou frázi nebo využít některého menu s předem definovanými položkami podle potřeby uživatele. Vždy je pod tabulkou menu pro vyhledávání uveden termín poslední aktualizace databáze.

Podobným způsobem je možné vyhledávat podle kategorie žadatele, tedy druhu právní subjektivity, umístění realizace projektu a kategorie území.

Ukázka způsobu zpracování výstupu vytříděného dotačního titulu

 

Výhody zde zveřejněných dotací jsou:

-       zdarma dostupné

-       průběžná a pravidelná týdenní aktualizace

-       pokud není zadáno žádné kritérium pro vyhledávání, jsou zobrazeny všechny publikované dotační tituly

-       popis obsahuje přímé odkazy na WWW stránky programu kde jsou podrobné informace a formuláře či dokumentace ke stažení

-       databáze obsahuje jen aktuální výzvy, ukončené jsou automaticky vymazány

Databáze je uživateli poměrně dost vyhledávaná, je to v současné době jediný volně dostupný (nekomerční) zdroj informací o dotacích.

 

 

 

 

Příloha: 

Projekt Inkluzivním vzděláváním k autenticitě prostředí MŠ

 

Projekt Inkluzivním vzděláváním k autenticitě prostředí MŠ

 

Od ledna tohoto roku sdružení Step by Step ČR ve spolupráci s Plzeňským krajem realizuje projekt určený učitelkám mateřských škol. Do projektu je zapojeno 20 školek a 40 pedagogů jak z Plzně, tak mnoha menších měst a vesnic Plzeňska. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

Hlavním cílem projektu je pomoci učitelkám s individualizovanou výchovou, i když tomu současná praxe tříd plných dětí příliš nepomáhá. Umět správně pozorovat, ze svého pozorování vyvodit konkrétní kroky a připravit ve školce takové podmínky, které by vyšly dítěti vstříc – to je skutečné umění. Tyto dovednosti a mnohé další paní učitelky v průběhu ročního projektu  trénují. Jako zkušenější kolegové jim v zavádění změn do vlastní praxe pomáhají mentoři, jejichž službu projekt také nabízí.

„Od začátku bylo patrné, že se do projektu hlásí učitelé, kteří jsou motivovaní a otevření, chtějí na sobě pracovat a mají zájem věci kolem sebe měnit. To byl slibný začátek a již po prvním měsíci se nám spolupráce podařila dobře nastartovat. Spokojení nejsme jenom my, ale také samotné paní učitelky,“ říká koordinátorka projektu Iveta Pasáková.

Vzdělávací aktivity byly vystaveny tak, aby odpovídaly potřebám praxe a reagovaly na specifika regionu. Proto se například na vzdělávacích seminářích mnoho hodin věnovalo tématu multikulturální výchovy v mateřských školách a  studiu mechanismu vzniku předsudků a utváření postojů k stereotypy nejvíce zatíženým skupinám.

V projektu se ale nezapomíná také na to, že i učitelé mají své potřeby. Projekt proto odstartoval kurz osobnostního rozvoje, který vycházel z předpokladu, že jedině spokojená a odpočinutá paní učitelka může vychovávat spokojené a vyrovnané děti. „Poprvé jsem na semináři, kde můžu pozorovat a zkoumat sama sebe, nikoli ty druhé,“ neskrývá své překvapní paní učitelka z mateřské školy v Mirošově. Účastnice semináře hledaly odpovědi na otázky jaké jsou jejich opravdové potřeby, ale také limity, kde mohou nalézt zdroje vnitřní energie nebo jak správně relaxovat.  

Projekt se nachýlil do své druhé poloviny a už nyní je jasné, že plní svůj účel. Paní učitelky oceňují růst v profesní i osobní oblasti a mají snahu předávat to, co se naučily, svým kolegyním, rodičům, ale hlavně dětem.

 

 

 

Syndikovat obsah