Veřejné zakázky a jak na ně

Veřejné zakázky a jak na ně

 

Národní projekt „EU peníze školám“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost přinesl školám nový okruh problémů týkajících se veřejných zakázek.

Vyznat se ve velmi nepřehledné legislativě související s realizací veřejných zakázek (dále jen VZ) je pro neodborníka poměrně těžké, a proto se pokusíme v tomto článku o shrnutí nejdůležitějších upozornění na možné chyby.

Pro zadávání VZ jsou z pohledu školy 3 oblasti pravidel, které se musí dodržet, což na první pohled není logické, vždyť zákony máme jen jedny.

 1. Problém je v tom, že zákon č.137/2006 S., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ) neřeší problematiku zakázek tzv. Malého rozsahu, tedy do 1 mil. Kč bez DPH pro oblast služeb a dodávek zařízení a vybavení. Pouze uvádí, že zadavatelé musí postupovat transparentně, nediskriminačně a v rámci rovného zacházení. Ale NIKDE není uvedeno jak to udělat. A to je důvod, proč vznikají různé metodiky, doporučení, často velmi protichůdná.
 2. Pokud má škola svého zřizovatele, musí se řídit jeho vnitřními předpisy, které ve většině případů určitým způsobem tuto oblast upřesňují. Zejména kolik musí být uchazečů obesláno, kde co zveřejnit, složení komisí, minimální lhůty apod. Pokud se ale jedná o získání dotace, většinou zřizovatelé na svých předpisech netrvají, ale je třeba si ověřit do jaké míry.
 3. Poskytovatel dotace (MŠMT resp. ESF) mívá svá vlastní pravidla zpracovaná do různých příruček (příjemce či žadatele), metodických pokynů apod. Tyto informace jsou dobře dostupné, ale velmi nepřehledné. Existují různé časové verze platné pro různé oblasti tzv. Podpory. Příjemce dotace je striktně a pod sankcí zavázán tato pravidla dodržovat, ale problém je, že se často mění. Proto doporučujeme důsledně používat CD ROM, který příjemce dotace obdrží v souvislosti s podepsanou smlouvou o poskytnutí podpory, kde jsou uvedeny s tím související dokumenty platné pro tento časový okamžik a Váš projekt. Ale přesto ještě není „vyhráno“, výjimkou jsou tzv. Metodické pokyny, které tato pravidla zde uvedená mění a které je třeba sledovat na www.esf.cz . Totiž, ne všechny jsou platné právě pro Váš projekt, tedy výzvy, ale to zde bývá uvedeno.

Pokud žadatel vezme v úvahu uvedená doporučení, může začít připravovat VZ. Při přípravě je třeba dát pozor na následující nejčastěji se opakující chyby:

 • Stanovit a uvést ve výzvě k podání nabídek předpokládanou hodnotu VZ v cenách bez DPH, i když zadavatel sám není plátce DPH.
 • Dodržovat povinnost zveřejnění VZ na WWW, zejména www.esf.cz, ale i na stránkách zřizovatele nebo svých, a dále zejména dodržet požadované časové lhůty. Samozřejmě se zveřejnění týká všech etap VZ, nejen vyhlášení, ale i ukončení VZ apod.
 • Začněte tím, že si vytvoříte svůj tzv. Profil zadavatele, registrovaný ve věstníku VZ www.isvzus.cz
 • Nezapomenout prokazatelně jmenovat a pozvat členy hodnoticí komise, včetně jejich náhradníků, počty členů 5 a náhradníků 5 minimálně v obou případech.
 • Reference určitě požadujte (nezapomenout uvézt jak je doložit), ale upozorňuji, že je to kritérium kvalifikační, nejedná se o kritérium hodnoticí.
 • Ukončení zadávací lhůty (termín doručení nabídek) musí být shodné s termínem otevírání obálek. Ale pozor, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky musíte zaslat minimálně po 5 dnech od ukončení zadávací lhůty, protože ze zákona se mohou v tomto termínu podávat námitky proti zadávací dokumentaci. Nemůžete rozhodnout, dokud neproběhne tato lhůta. U zakázek malého rozsahu to neplatí, ale i tak tento přístup doporučujeme s ohledem na transparentnost.
 • V nabídce požadujte podepsaný návrh smlouvy, nezapomeňte, že ESF má specifické požadavky co tento návrh smlouvy musí obsahovat.
 • Zadavatel nesmí zrušit VZ bez udání důvodu – to je velmi častá chyba.  Lze jen použít jeden z přesně definovaných důvodů, pro tento případ doporučujeme §84 zákona, odst. e).

O problematice VZ a chybách při jejich realizaci se dá velmi dlouho a obsáhle psát. I v tomto krátkém článku jsme použili možná několik pojmů, které by si zasloužily bližší vysvětlení, ale na jejich definování není zde dostatečný prostor. Čtenář si může tyto pojmy najít na internetu. Cílem článku bylo upozornit na nejčastější chyby zadavatelů VZ.

Na závěr jedno doporučení z praxe. Pokud jdete k lékaři, tak si předem ověříte, že je specialista ortoped či chirurg apod. Bývá ale velkou chybou, že totéž se nedělá u právních služeb, většinou si zadavatelé své nejasnosti konzultují „u právníka“, ale vůbec si neověří, zda má s veřejnými zakázkami zkušenosti.

 

Pramen:

- www.esf.cz

- zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách