Role v projektovém řízíení

 
Role v projektovém řízení

Při implementaci projektového řízení se doslova rojí nové termíny a pojmy. Mnohdy není jednoduché se v nich vyznat. Implementace projektového řízení není jen o nástrojích a metodách, ale především o způsobu myšlení a filosofii a tedy i o nových pojmech. A právě pochopení je zde základním kamenem úspěchu. Věřím, že pojmy jako „projekt“ nebo „milník“ jsou už dostatečně známy. Jsou ale další pojmy a termíny, bez jejichž plného vstřebání se není možné posunout dále.

Především při zavádění projektového řízení do klasicky liniově organizované firmy se můžeme setkávat s nejistotou a otázkami, kdo by měl být v projektovém týmu, jaké jsou jeho kompetence atd. Z koho se skládá projektový tým? A je k realizaci projektu potřeba pouze projektový tým? Obecně lze rozpoznat několik základních rolí: 

Projektový manažer:

Projektový manažer je nositelem projektu. Je zodpovědný za správné naplánování a realizaci projektu. V průběhu realizace přenáší zodpovědnost za splnění jednotlivých naplánovaných činností na manažery činností. Je vedoucím projektového týmu.

Projektový manažer zodpovídá zvláště za:

- Splnění termínu, obsahu a rozpočtu projektu s využitím zdrojů dostupných pro projekt. 
- Splnění kontraktačních milníků projektu. 
- Včasnou reakci na nepříznivý vývoj projektu. 

Projektový manažer nikdy nezodpovídá za: 

- Plynulé a rovnoměrné vytěžování zaměstnanců prací na projektech. 
- Realizaci jednotlivých činností. 

Manažer činnosti – task manager: 

Manažer činnosti je přímo zodpovědný za realizaci svěřených činností. Je členem projektového týmu.

Manažer činnosti (Task manager) zodpovídá zvláště za: 

- Naplnění obsahu činnosti projektu v co nejlepším čase a v co nejlepší kvalitě. 
- Aktualizace – reporting o činnosti, za kterou je zodpovědný. 

Manažer činnosti nikdy nezodpovídá za: 

- Stav projektu. 

Manažer zdrojů – resource manager: 

Manažer zdroje zodpovídá za to, že pokryje potřeby celého portfolia projektů svou dovedností. Určuje, jací lidé budou pracovat na konkrétních činnostech s ohledem na stav projektů a dovednost lidí. Není členem projektového týmu, ale úzce s ním spolupracuje.

Manažer zdroje zvláště zodpovídá za: 

- Dodání potřebných lidí a věcí na správné místo ve správném čase. 
- Plynulé vytěžování kapacity svěřených zdrojů. 
- Součinnost při plánování projektu. 

Manažer zdroje nezodpovídá za: 

- Plnění jednotlivých činností. 
- Stav projektu. 

Toto rozdělení rolí a kompetencí jistě není jediným možným, ale dá se z něj vycházet a v praxi funguje velmi efektivně.

zdroj:

http://www.pmconsulting.cz/index.php?text=1&&iddoc=1&&id1=29&&id2=32