Regionální informační servis - Mapový server - 4. část

Regionální informační servis - Mapový server

4. část

Mapový server (www.risy.cz) je propojen s databázemí Regionálního informačního servisu Centra pro regionální rozvoj ČR s tím, že tato data zobrazuje na volitelných mapových podkladech (volba měřítka, způsobu zobrazení, ale je možná i volba map historických). V následujících řádcích jsou popsány tématické oblasti mapového serveru a příklady možného využití při přípravě projektů.

 

Mapový server obsahuje: 

 • Obecnou mapu, je to nejen standardní mapa, ortofotomapy či letecké snímkování, ale možné volit i historickou mapu vojenského mapování z r. 1720. Využití je možné pro doložení rozvojových trendů obce a území.
 • Administrativní členění až na katastrální území obcí. Administrativní členění je vždy dobré mít při realizaci projektu dobře zvládnuté, při schvalování finanční podpory je na území, které bude podporováno brán velký zřetel. Katastrání území jsou důležitá zejména při liniových projektech typu naučná stezka a samozřejmě je nutné tyto informace využít u všech souvisejících popisných textů. Neazpomínat na příslušnost k příslušné obci při hledání partnerů projektu. Mimořádnost spočívá v zobrazení admiinistrativního členění okolních států které je jinak těžko dostupné.
 • Členské obce jednotlivých Euroregionů, tedy sdružení obcí, jejichž prioritou je přeshraniční spolupráce. Samozřejmě jsou jen na území okolo hranic, ve vnitrozemí nevznikly. Euroregiony jsou významným zdrojem možné podpory financování projektů, jsou zprávci tzv. FMP (Fondu malých projektů) operačního programu Cíle 3, kde jsou celkem jednoduché podmínky pro podání žádosti a oblasti podpory cílené na vzdělávání dětí a na přeshraniční výměnné programy. Jenže specifikum tohoto programu je, že musí mít partnera na opačné straně hranice a to na území příslušného Euroregionu v příhraničí. Mapový server potřebné příhraničí včetně administrativního členění dobře ukazuje.
 • Mikroregiony, tedy dobrovolné svazky obcí které vznikly pro potřebu realizace společného projektu nebo společného postupu při rozvoji svého území. Mikroregiony mohou mít i více než 60 členských obcí plus další fyzické a právnické osoby. Není neobvyklé, že obec je členem více než jednoho mikroregionu, obvykle to bývá tak asi 4 – 8 různých překrývajících se mikroregionů. Je potom na volbě který mikroregion si při přípravě projektu zvolíte (je to veolmi vhodný partner a podpora) podle zaměření jeho činnosti.
 • MAS (Místní akční skupiny) jsou sdružení právnických a fyzických osob, která čerpají podporu pro rozvoj projektů svého území z prostředků LEADER – Státní zemědělský intervenční fond Ministerstva zemědělství ČR. Na rozdíl od mikroregionů, obec či jiný subjet může být členem jen jedné MAS.
 • Projekty EU – shrnutí informací z dostupných databází realizovaných projektů EU pro území ČR z různých zdrojů, od historického programu Phare přes operační programy různých ministerstev až po rozvojové programy Cíle 3 a Interreg, které Centrum pro regionální rozvoj spravuje a administruje jako platební jednotka. Tato databáze umí vyhledat po kliknutí na zvolené místo všechny projekty jejichž územní dopad se týkal vybraného území. Je to vynikající pomůcka pro volbu tématu zaměření připravovaného projektu, protože je možné zde zjistit na jaké předchozí EU podporované aktivity bude projekt navazovat. To se vždy dobře hodnotí. Také proto je uvedena poměrně pdoorobná specifikace těchto realizovaných projektů aby ji bylo možno citovat a použít.
 • Ekonomické subjekty – propojení s rejstříkem ekonomických subjektů do mapy, možnost výběru a třídění s použitím vyhledávače. Na rozdíl od komerčních databází typu Albertina je zde možné kliknutím do mapy zvolit místo (sídlo) ekonomického subjektu a k němu najít všechny zde sídlící.
 • Weby obcí a měst – přímé propojení z mapy na příslušné WWW samosprávy. To je velmi unikátní funkce,  zejména s ohledem na existující propletenec oficielních a komerčních WWW, kde v řadě případů není jisté, zda se jedná o oficielní stránky obce. Při prohlížení mapy je možné pouhým kliknutím na piktogram WWW zobrazit oficielní stránky této obce či města. Data jsou získávána přímým terénním šetřením, je tedy možno se na jejich zdroj spolehnout.
 • Příroda – velkoplošná i moloplošná chráněná území a mapové zpracování využití krajiny. Tato databáze je naprosto unikátní svým komplexním obsahem, zobrazuje prakticky všechny důležitá omezení z titulu chráněho území. Tato omezení jsou pro přípravu projektu velmi důležitá jako potenciální rizika relaizace a omezení. Možné využití ale spočívá a ve využití při přípravě popisných textů projektu typu „Informační tabule“ na zastávce cyklostezky či naučné stezky apod.
 • Turistika – Informační centra (prolink na jejich WWW) a turistické území a oblasti a jak jsou definovány v oficielních a schválených koncepcích turistického rozvoje
 • Rozvojové plochy v klasifikaci podle Územního plánu obcí, tedy plochy určené pro bydlení, podnikání kulturu a ostatní. Z praxe vyplývá, že při přípravě projektu je „nahlédnutí“ do územního plánu až to poslední co proejktový manžer někdy udělá pro svůj projekt a je to velká chyba. Navíc tyto informace dostupné jen těžko a v nepoužitelné podobě. Proto tyto zdroje na mapovém serveru CRR ČR je možno považovat za naprosto unikátní.

 

Mapový server vznikal postupně a jeho obsah byl podrobněji specifikovna postupně podle zkušeností s přípravou projektů upravován do současné podoby. Jeho provoz je financován MMR ČR, tedy jeho další existence je do jisté míry stabilní, zejména ve smyslu průběžné aktualizace zde prezentovaných dat.

 

 

 

 

Příloha: