Regionální informační servis - Databáze regionálních informací - 3. část

Regionální informační servis - Databáze regionálních informací

3. část

Databáze regionálních informací je členěna na území jednotlivých krajů, přičemž o každém kraji jsou publikovány jednotné informace v těchto oblastech.

 

Kraje ČR - zde jsou uvedeny nejzákladnější informace o poloze, přírodních podmínkách, průmyslu, zemědělství, cestovním ruchu, turistických regionech a oblastech jednotlivých krajů.

 

Euroregiony - na stránkách RIS i v mapovém serveru CRR ČR jsou jednou ročně aktualizovány kontakty a členské obce na české straně i v přeshraničí.

 

Mikroregiony (účelová seskupení obcí) - databáze těchto sdružení v kraji je dynamicky zobrazována v mapě v projektu mapového serveru CRR ČR. Mikroregiony včetně kontaktů, odkazů a změn v členských obcích jsou pravidelně jednou ročně aktualizovány.

 

Informační centra - seznam informačních center v kraji, jejich kontakty, otvírací doba, jazyková vybavenost a případná vedlejší hospodářská činnost je aktualizován pravidelně jednou ročně. Zobrazení infocenter v celé České republice najdete v mapovém serveru CRR ČR.

 

Hotely a ubytovací zařízení - databáze hotelů a ubytovacích zařízení je v kraji řazena abecedně podle obcí. Data jsou aktualizována jednou týdně a za správnost dat odpovídá firma www.travelguide.cz.

 

Neziskové organizace (NNO) jsou svou povahou soukromé organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, církevní organizace aj.), které mohou založit sami občané ze svého svobodného rozhodnutí. Základním impulsem pro založení neziskové organizace je snaha řešit konkrétní problémy nebo jim předcházet, a to bez ohledu na ziskovost činnosti. Na rozdíl od soukromých komerčních firem totiž není hlavním měřítkem finanční zisk, ale schopnost naplňovat poslání organizace. Databáze je aktualizována jednou ročně jako celek. Aktualizace na požádání ze strany samotných NNO jsou prováděny průběžně.

 

Ekonomické subjekty - seznam firem - firmy na tomto serveru byly filtrovány z pohledu právní formy a počtu zaměstnanců v kombinaci s územním členěním dle okresů.Zdrojem databáze ekonomických subjektů je Registr ekonomických subjektů (RES) přebíraný z Českého statistického úřadu (www.czso.cz), kombinovaný s databází firmy Creditinfo Czech Republic (www.cicr.cz). Aktualizace probíhá čtvrtletně.

 

Brownfields - databáze obsahuje seznam lokalit, jejichž převážná část je v majetku obcí. Jsou zde obsaženy brownfields, počínaje jednotlivými budovami a konče velkými bývalými vojenskými a zemědělskými areály. Po rozkliknutí vybraného brownfield najdete stručný popis, mapu, kde se nachází, event. fotografie.

 

Průmyslové zóny - databáze zahrnuje základní informace o významných průmyslových zónách v ČR, které jsou sledovány v rámci územních plánů velkých územních celků (ÚP VÚC) nebo relevantních územně plánovacích podkladů (ÚPP), pořizovaných krajskými úřady.

 

Rozvojové plochy - databáze poskytuje informace o rozvojových plochách nadmístního regionálního nebo republikového významu. Plochy jsou zobrazeny v mapovém serveru CRR ČR.

 

Jak je patrné, prezentovaná data jsou s ohledem na jejich zaměření naprosto unikátní. Kdo se někdy snažil získat podklady pro svůj projekt v oblasti zde uvedené, určitě bude souhlasit, že tato data jsou těžko k získání za omezené území. O to větší význam mají tím, že jsou zde uvedena vždy za celý kraj.

Takový „záběr“ publikovaných dat není náhodný, autoři před zahájením prací na tomto projektu velmi bedlivě zmapovali praktické potřeby a požadavky potřebné pro přípravu projektů a výsledkem je tato unikátní databáze, která je navíc zdarma díky podpoře MMR ČR.

 

Data jsou průběžně aktualizována v půlročních intervalech z dostupných databází, ale i ze zdrojů získaných konkrétním šetřením a průzkumem.

Určitě není bez zajímavosti, že pro aktualizaci databází se podařilo spojit síly zpracovatelů v jednotlivých krajích, uživatel má tak určitou záruku, že data zde publikovaná jsou zpracována odborníky přímo z příslušného kraje, kteří jsou v tomto území uznávanými odborníky a jejich zdroje jsou na vysoké úrovni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: