Na cestě… aneb Zkušenosti, postřehy a střípky z jedné malé málotřídky

Na cestě…

aneb Zkušenosti, postřehy a střípky z jedné malé málotřídky…

 

Naše škola patří mezi málotřídní školy Pardubického kraje, kde se učí v jedné třídě  žáci více ročníků. Často si ostatní nedokáží  představit, jak výuka probíhá, ale nám tento model věkově smíšených tříd velmi vyhovuje. Mladší napodobují starší žáky, starší jsou učiteli a průvodci mladším. Mnoho věcí se děti naučí vzájemně, jeden od druhého, bez pomoci dospělého. Myslím, že se nám v naší školy hezky žije. Snažíme se o to všemi silami. Chceme být partnery nejen žákům, ale také rodičům i ostatním obyvatelům.

V současné době máme 30 žáků, 3 učitelky, 1 vychovatelku a školnici. 1. – 2. ročník tvoří jednu třídu, 3. – 5. ročník druhou. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu  „Na cestě.“ Cítíme a vnímáme, že jsme neustále na „cestě učení, zážitků a prožitků.“ Každý školní rok přicházíme s novým motivačním tématem. Minulé téma s názvem „Od kořenů do světa“, kde jsme cestovali po kontinentech, nahradilo téma letošní „Já a ti druzí.“ První školní den žáci společně složili z jednotlivých dílků velké barevné srdce. To je složeno z menších částí, na kterých jsou napsaná podtémata, kterými se budeme zabývat během roku (Kdo jsem? Já a ostatní lidé… Já a příroda…Také budu starý… Čím budu?). Projekty, tématické lekce, besedy, exkurze,  výuka i výjezdové akce se ponesou v duchu těchto témat. Příští rok nás čeká téma zaměřené na environmentální výchovu. Té se škola snaží velmi věnovat a zájem o přírodu je součástí filozofie naší školy.

Jsme škola obklopená z jedné strany  velmi zatíženým životním prostředím (tepelná elektrárna, dálnice, velká silniční křižovatka), na straně druhé lesy a rybníky. Tohoto prostředí se snažíme využívat zejména ve svých projektech, kterých je většina zaměřena na environmentální výchovu (dále EV). Jsme zapojeni do sítě škol M.R.K.E.V.  v Pardubickém kraji (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Ve škole třídíme 7 druhů odpadů, na školní zahradě jsme vybudovali  vlastníma rukama kompost. Snažíme se šetřit s energiemi, používat ekologicky šetrné výrobky, recyklované a  přírodní materiály. Zapojili jsme se do několika projektů zaměřených na EV. Dvakrát jsme získali prostředky z ministerstva školství na podporu EV ve škole, každý rok získáváme granty na EV od Pardubického kraje. Nechyběly ani dva projekty ŠUŽ (škola pro udržitelný život). EV je také podpořena naším školním vzdělávacím plánem. Objevuje se v těchto částech -  v Charakteristice školy, v Dlouhodobých projektech, Strategiích, Učebním plánu, Průřezových tématech i v Evaluaci. Patřili jsme mezi 7 pilotních málotřídních škol, které ověřovali svůj ŠVP s předstihem.

Každoročně pobýváme týden ve střediscích  EV (Paleta Oucmanice, Sever Horní Maršov, Střevlík Oldřichov v Hájích, Modrý dům Kostelecké Horky) a letos v červnu pojedeme  do  SEV Sluňákov u Olomouce. Účastníme se pravidelně jednodenních programů ve střediscích EV, nejvíce navštěvujeme nejbližší Paletu v Pardubicích.  Celkově velmi podporujeme další vzdělávání učitelů a každoročně se každý pedagog účastní mnoha školení. V oblasti EV jsme již od minulého roku zapojeni do projektu Sever školám, který je určen celému pedagogickému sboru.

 Nesmíme zapomenout na výukové lekce přímo v přírodě. Nejde nám jen o poznání různých živočišných či rostlinných druhů, ale naší snahou je hledat souvislosti, odpovědi na otázky, budovat  vztahy, prožívat a projevovat svůj cit.

Velmi málo, téměř vůbec se nezapojujeme do soutěží. Dáváme přednost přehlídkám či nesoutěžním aktivitám. Jde nám o podstatu aktivit, činností, ne o umístění. Dohodli jsme se, že nebudeme a nechceme rozvíjet u žáků i u nás dospělých tyto aspekty: mít radost z toho, že jsme někoho porazili, pracovat na projektu, úkolu jen kvůli soutěži, podporovat a rozvíjet soutěžemi vnější motivaci. Vyhledáváme  nebo tvoříme projekty, kde je důležitý samotný proces, podporující rozvoj vnitřní motivace a přinášející radost každému. V prvním a druhém ročníku používáme pro hodnocení žáků pouze slovní hodnocení.

Rádi píšeme své vlastní knížky, encyklopedie, drobné publikace či kalendáře. Na tyto činnosti využíváme zejména grantu na podporu EV, kterou každoročně nabízí Pardubický kraj. Psaní je úžasně tvořivý proces, při kterém se snažíme, aby do našich knih mohl přispět každý člen našeho školního společenství. Za poslední období jsme vytvořili tyto publikace: Ptačí kalendář, Kalendář o stromech, drobné třídní encyklopedie zaměřené na přírodu, dále  publikaci o přírodních, historických i kulturních památkách v našem okolí s názvem Perly Čeperky. Zdárně jsme dokončili publikaci Čtěme, pišme, vzpomínejme, ve které jsme využili výpovědi pamětníků, rodáků z naší obce, staré mapy a fotografie. Zaznamenali jsme tím některé zajímavé události i místa. Všechny naše publikace tvoříme nejen pro nás ve škole, ale  jsou určeny i širší veřejnosti. Zejména našim rodičům a místním občanům.

Velkým podporovatelem našich aktivit je obecní úřad. Bez jeho finanční dotace a hlavně ochotného přístupu pomáhat a podporovat „školní dění,“ bychom realizovali naše aktivity jen stěží.

Za nejdůležitější považujeme OTEVŘENOST. Chceme zůstat na „cestě otevřenosti,“ směrem nejen k žákům, pedagogům, ale i k rodičům, ostatním obyvatelům i všem spřízněným duším. Uvědomujeme si, že cesta je často důležitější než cíl, cesta je většinou samotným cílem. A u nás se snažíme užít si naši společnou cestu naplno…