Projekt PM 250+

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a ŠZ

Typ projektu: IP ostatní

Žadatel: Národní institut pro další vzdělávání

Finanční objem projektu: 10 945 648,44,– Kč

Časový harmonogram: 1. 4. 2010 – 30. 11. 2012

Cílová skupina: vedoucí pracovníci všech druhů škol a školských zařízení (projektoví manažeři) mimo hl. město Praha

Základním cílem projektu je vytvořit a pilotně ověřit systém rozvoje kompetencí projektových manažerů v oblasti projektového řízení ve školství.

Dílčími cíli jsou:

 • Nastavit kompetenční profil projektového manažera a metodiky jeho ověřování v návaznosti na zpracování osobního plánu rozvoje.
 • Prostřednictvím vzdělávání posílit rozvoj klíčových kompetencí řídících pracovníků škol v oblasti projektového řízení.
 • Zpracovat a ověřit metodické a studijní texty.
 • Podpořit vzájemné sdílení zkušeností mezi absolventy vzdělávacích aktivit projektu.
 • Navrhnout standard studia k výkonu specializované činnosti pro pozici projektový manažer ve škole.
 • Absolventům vzdělávání umožnit složení zkoušky k získání certifikátu projektového manažera s mezinárodní platností podle standardu IPMA.
 • Umožnit projektovým manažerům, resp. školám konzultovat vlastní projekty s odborníky.
 • Poskytnout projektovým manažerům podporu formou osobního koučinku.
 • Nabídnout školám snadno dostupný zdroj informací k projektovému řízení.
 • Motivovat školy k efektivnějšímu využívání vícezdrojového financování.

Výstupy projektu

 • Kompetenční profil projektového manažera (dále PM) ve školství
 • Ověřené 250hodinové modulové vzdělávání PM
 • Metodika věcného auditu projektu
 • Ověřený systém individuální podpory (poradenství, koučink)
 • Portál www.projektmanazer.cz
 • Standard pro studium k výkonu specializované činnosti PM
 • Certifikovaní PM

Klíčové aktivity projektu

 1. Kompetenční profil projektového manažera
  Tato vstupní aktivita v sobě zahrnuje nastavení profilu projektového manažera, zpracování metodiky ověřování aktuální úrovně kompetencí jednotlivců a metodiky pro zpracování osobních plánů rozvoje.
 2. Komplexní vzdělávání projektového manažera
  Systém vzdělávání je koncipován jako cyklus 8 modulů (1. modul je povinný, dalších 7 je volitelných), které tvoří komplexní vzdělávací program v rozsahu 250 hodin. Forma studia je tzv. blended-learning (prezenční a distanční vzdělávání). Součástí aktivity jsou osobní konzultace účastníkům vzdělávání na téma k absolvovanému modulu.
 3. Individuální podpora projektového manažera
  V rámci Podpory bude nabízeno následující: elektronické poradenství, e-Zpravodaje, osobní koučinky, informace prostřednictvím portálu www.projektmanazer.cz.
 4. Standard projektového manažera
  Výstupem této aktivity je vytvoření návrhu standardu pro studium k výkonu specializovaných činností podle vyhlášky č. 317/2005 Projektový manažer v rozsahu 250 vyučovacích hodin.
 5. Certifikace projektového manažera
  Zájemcům bude nabídnuta možnost certifikace podle IPMA, úroveň D: Certifikovaný projektový praktikant. V rámci této aktivity je plánována závěrečná konference a sborník projektu.

Přínos projektu pro cílovou skupinu

U řídících pracovníků (projektových manažerů) budou komplexně rozvíjeny klíčové kompetence v oblasti projektového řízení. Jedná se zejména o strategické řízení organizace, řízení změn, útvarové a procesní řízení, řízení kvality, řízení lidských zdrojů, rizika, tzv. měkké dovednosti (soft skills), IT podporu v projektovém řízení aj. Cílové skupině budou nabízeny specificky zaměřené vzdělávací moduly na základě ověření kompetenčního profilu jednotlivců a zpracování osobního plánu rozvoje. Stejná doporučení může zájemce využít i pro získání individuální podpory formou osobního koučinku nebo poradenství. Absolventům celého vzdělávacího programu bude nabídnuta možnost přípravy k certifikaci projektového manažera podle IPMA, včetně složení potřebné zkoušky.

Celkem bude projektem přímo podpořeno 990 osob, nepřímo celá pedagogická veřejnost.

Sekundárně cílová skupina získá zkušenost s e-learningovou formou vzdělávání, což může pozitivně ovlivnit zavádění tohoto způsobu výuky i do vlastních škol. E-learning je vhodný mimo jiné i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro dlouhodobě nemocné, pro tvorbu individuálních vzdělávacích plánů, pro žáky, kteří plní povinnou školní docházku v cizině nebo se může stát výhodnou formou pro vzdělávání vlastních pracovníků školy.

Projektový tým:

Mgr. Lucie Holacká

Hlavní manažerka projektu PM 250+
Tel.: 377 473 606,

gsm: 775 571 657

e-mail: holacka@nidv.cz

PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D.

Manažerka projektu PM 250+
Tel.: 377 473 607,
gsm: 731 503 744

e-mail: slajchova@nidv.cz

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU V ANGLIČTINĚ.

BASIC INFORMATION ABOUT THE PROJECT MANAGER 250.