Přehled vzdělávacích modulů

Výstupy e-learningových kurzů projektu PM250+

Než začnete studovat

Fotogalerie z online kurzů PM250+

Úvodní strana online kurzů
Zobrazení tabulky
Úvodní strana kurzu
Detail části kurzu
Přehledné oznámení událostí
Ukázka testu
modul a

A | Role projektového řízení ve vzdělávací politice

  • Tutor: Jana Ostrýtová

Modul probíhá formou e-learningu (5 vyuč. hod.) a každý zájemce o vzdělávací moduly B–H je povinen tento program absolvovat! Vzhledem k prohlubující se decentralizaci školské sféry a vývoji socioekonomických ukazatelů je účelné umět pracovat projektově. Účelnost tohoto řešení je podpořena zkušenostmi z jiných sektorů řízení, stejně tak zkušenostmi z edukačně vyspělých států. Školám v ČR se v posledních letech otevírá široká možnost spolufinancovat vlastní rozvoj formou získání dotačních programů. Ty přináší prostředky na činnosti, které by pouze z vlastních finančních zdrojů nemohly školy realizovat. Program nabízí základní informace o roli projektového řízení ve vzdělávací politice ČR.

b

B | Strategické řízení organizace

  • Tutor: Jan Doležal

Vzdělávací modul je koncipován formou blended-learning (kombinace e-learningu s 3denním výjezdním seminářem). Účastníci po absolvování modulu jsou schopni navrhnout strategii, její cíle a způsob jejich implementace pomocí programů a projektů v konkrétním prostředí. Obsahem modulu jsou základní pojmy managementu organizace, formulace vize a strategie, analýza prostředí a její hodnocení, portfolio projektů, řízení portfolia projektů a programů, etika, právo a společenská odpovědnost.

Anotace modulu B

modul C

C | Řízení změn

  • Tutor: Ondřej Cingl

Vzdělávací modul je koncipován formou blended-learning (kombinace e-learningu s 3denním výjezdním seminářem). Účastníci po absolvování modulu budou schopni úspěšně řídit změnu v projektu v kontextu organizace pomocí vybraných nástrojů. Obsahem modulu jsou základní principy a přístupy k řízení změn v rámci projektu, řízení změn jako proces, lidé a změny, řízení očekávání, komunikace změny, organizační kultura, osobnost lídra změny.

Anotace modulu C

útvarové řízení

D | Útvarové a procesní řízení

  • Tutor: Jan Doležal

Vzdělávací modul je koncipován formou blended-learning (kombinace e-learningu s 3denním výjezdním seminářem). Účastník po absolvování modulu bude schopen realisticky naplánovat projekt v souladu s jeho kontextem, popsat a realizovat základní procesy spojené s řízením projektů. Obsahem modulu jsou základní pojmy v procesním a projektovém managementu, definice procesu, cyklus PDCA (Plan, Do, Control, Act), životní cyklus projektu, plánování a realizace projektu, jeho ukončení, IT podpora.

Anotace modulu D

modul E

E | Finance a finanční nástroje

  • Tutor: Jiří Krátký

Modul je koncipován formou blended-learning (kombinace e-learningu s 3denním výjezdním seminářem). Účastníci budou po absolvování modulu seznámeni s finančním řízením projektů, schopni samostatně sestavit rozpočet a finanční plán, mít povědomí o finančních zdrojích a ekonomickém hodnocení projektů. Obsahem modulu jsou základní pojmy, investiční a neinvestiční projekty, sestavení rozpočtu, plánu čerpání, finanční řízení projektu v realizační fázi, základy analýzy nákladů a přínosů.

Anotace modulu E

modul F

F | Řízení lidských zdrojů

  • Tutor: Martin Hájek

Vzdělávací modul je koncipován formou blended-learning (kombinace e-learningu s 3denním výjezdním seminářem). Účastníci po absolvování budou vybaveni kompetencemi a postupy potřebnými v oblasti řízení lidských zdrojů při vedení projektů, budou schopni vybrat členy projektového týmu, dále rozvíjet jejich kompetence a vést je k naplnění cílů projektu. Obsahem modulu jsou důležité formy komunikování v řízení projektu, komunikační dovednosti manažera projektu, zásady personálního řízení atd.

Anotace modulu F

modul G

G | Řízení kvality, kontroling, rizika

  • Tutor: Martina Polčáková

Vzdělávací modul je koncipován formou blended-learning (kombinace e-learningu s 3denním výjezdním seminářem).Účastníci absolvováním modulu si osvojí základní metody, nástroje a techniky řízení jakosti a rizik projektu.Obsahem modulu jsou základní pojmy kvality projektu, pojem kontroling projektu, kompetence kontrolora, měření a hodnocení projektů, metody hodnocení a kontroly výkonnosti projektů, kategorie projektových rizik, vlastnosti rizikových událostí, analýza rizik atd.

Anotace modulu G

modul H

H | Měkké dovednosti (soft skills)

  • Tutor: Ondřej Cingl

Vzdělávací modul je koncipován formou blended-learning (kombinace e-learningu s 3denním výjezdním seminářem).Absolventi modulu budou umět pracovat s tvůrčím potenciálem jednotlivců a projektového týmu, seznámí se s technikami zvládání konfliktních situací v rámci projektu a s jejich prevencí.Obsahem modulu jsou základní pojmy týmového managementu, základní úkoly a způsoby chování vedoucího, týmové dovednosti, motivace, situační vedení a delegování, konflikt, řešení kritických situací atd.

Anotace modulu H