Dotazníkové šetření MŠMT k nepřímým nákladům

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mapuje zkušenosti českých příjemců s metodami pro určování a vykazování nepřímých nákladů v projektech.

Cílem tohoto dotazníkového šetření realizovaného odbornou skupinou MŠMT (více k cílům a aktivitám této nově zřízené expertní skupiny k problematice full cost na národní úrovni v příloze níže) je zmapování zkušeností českých příjemců zejména s uplatňováním a tvorbou metod pro určování a vykazování nepřímých nákladů v projektech - a to nejen ve vztahu k interním potřebám organizace, ale především ve vztahu k poskytovatelům dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) v platném znění.

Výsledky dotazníkového šetření, které budou k dispozici na webových stánkách MŠMT, by měly sloužit jako významný podklad pro sjednocení přístupu poskytovatelů k problematice uplatňování nepřímých nákladů v projektech na národní úrovni. Ministerstvo si proto cení co nejkonkrétnějších odpovědí.

V případě zájmu je dotazník možné nalézt pod tímto odkazem: http://goo.gl/bTiiAP. Pro lepší přehled otázek je dotazník přiložen v .pdf verzi v příloze níže. Dotazník je možné vyplnit do 14. února 2014.